Jumaat, 7 April 2017

Kata Nama Majmuk - Penggandaan

- Ada dua cara penggandaan bagi kata nama majmuk.

1. Penggandaan pada awal kata sahaja - dieja terpisah.

Contoh:

kertas kerja = kertas-kertas kerja

rumah sakit = rumah-rumah sakit

mata pelajaran = mata-mata pelajaran


2. Penggandaan  seluruh kata - dieja bercantum.

Contoh:

setiausaha = setiausaha-setiausaha

jawatankuasa = jawatankuasa-jawatankuasa

suruhanjaya = suruhanjaya-suruhanjaya

tanggungjawab = tanggungjawab-tanggungjawab

Khamis, 6 April 2017

Ejaan Bercantum

Selain kata majmuk yang telah mantap, terdapat sejumlah perkataan dalam golongan kata tertentu yang dieja bercantum.

Contoh:

peribadi
peribahasa
dinihari
perikemanusiaan
sukacita
dukacita
kepada
daripada
apabila
manakala
padahal
kadangkala
darihal
barangkali
apakala
walhal
beritahu
adakala
senjakala
prihatin

Bentuk Kata

Bagaimana perkataan dibentuk dalam bahasa Melayu?

Perkataan dapat dibentuk hasil daripada empat sumber iaitu:

1. Kata tunggal.

2. Kata terbitan.

3. Kata majmuk.

4. Kata ganda.

Kata Nama Majmuk - Pengimbuhan

- boleh menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan.

1. Imbuhan awalan atau akhiran - dieja terpisah.

Imbuhan+kata majmuk

kata majmuk+imbuhan

Contoh:

terima kasih = berterima kasih
ulang kaji = mengulang kaji
temu ramah = menemu ramah
reka bentuk = direka bentuk
rumah tangga = berumah tangga
daya serap = daya serapan

2. Imbuhan apitan - dieja bercantum

Imbuhan+kata majmuk+imbuhan

Contoh:

kuat kuasa = penguatkuasaan
hak milik = dihakmilikkan
surat khabar = persuratkhabaran
ibu bapa = keibubapaan
anak tiri = dianaktirikan

Kata Nama Majmuk - Mantap

- Ada sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya dianggap telah mantap sebagai satu perkataan.

- Walaupun ia mengandungi dua kata dasar tetapi kata majmuk ini dieja bercantum.

Contoh:

antarabangsa
bumiputera
jawatankuasa
kakitangan
kerjasama
olahraga
matahari
setiausaha
sukarela
suruhanjaya
tandatangan
tanggungjawab
warganegara
pesuruhjaya