Jumaat, 7 April 2017

Kata Nama Majmuk - Penggandaan

- Ada dua cara penggandaan bagi kata nama majmuk.

1. Penggandaan pada awal kata sahaja - dieja terpisah.

Contoh:

kertas kerja = kertas-kertas kerja

rumah sakit = rumah-rumah sakit

mata pelajaran = mata-mata pelajaran


2. Penggandaan  seluruh kata - dieja bercantum.

Contoh:

setiausaha = setiausaha-setiausaha

jawatankuasa = jawatankuasa-jawatankuasa

suruhanjaya = suruhanjaya-suruhanjaya

tanggungjawab = tanggungjawab-tanggungjawab

Khamis, 6 April 2017

Ejaan Bercantum

Selain kata majmuk yang telah mantap, terdapat sejumlah perkataan dalam golongan kata tertentu yang dieja bercantum.

Contoh:

peribadi
peribahasa
dinihari
perikemanusiaan
sukacita
dukacita
kepada
daripada
apabila
manakala
padahal
kadangkala
darihal
barangkali
apakala
walhal
beritahu
adakala
senjakala
prihatin

Golongan Kata

Apakah golongan kata/perkataan?

Golongan kata adalah perkataan yang diasingkan mengikut fungsi atau kriteria sintaksis(susunan kata) dan semantik(erti atau makna perkataan itu).

Ada empat golongan kata iaitu:

1. Kata nama

2. Kata kerja

3. Kata adjektif

4. Kata tugas

Bentuk Kata

Bagaimana perkataan dibentuk dalam bahasa Melayu?

Perkataan dapat dibentuk hasil daripada empat sumber iaitu:

1. Kata tunggal.

2. Kata terbitan.

3. Kata majmuk.

4. Kata ganda.

Kata Nama Majmuk - Pengimbuhan

- boleh menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan.

1. Imbuhan awalan atau akhiran - dieja terpisah.

Imbuhan+kata majmuk

kata majmuk+imbuhan

Contoh:

terima kasih = berterima kasih
ulang kaji = mengulang kaji
temu ramah = menemu ramah
reka bentuk = direka bentuk
rumah tangga = berumah tangga
daya serap = daya serapan

2. Imbuhan apitan - dieja bercantum

Imbuhan+kata majmuk+imbuhan

Contoh:

kuat kuasa = penguatkuasaan
hak milik = dihakmilikkan
surat khabar = persuratkhabaran
ibu bapa = keibubapaan
anak tiri = dianaktirikan

Kata Nama Majmuk - Mantap

- Ada sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya dianggap telah mantap sebagai satu perkataan.

- Walaupun ia mengandungi dua kata dasar tetapi kata majmuk ini dieja bercantum.

Contoh:

antarabangsa
bumiputera
jawatankuasa
kakitangan
kerjasama
olahraga
matahari
setiausaha
sukarela
suruhanjaya
tandatangan
tanggungjawab
warganegara
pesuruhjaya